Четвъртък, 29 Февруари 2024 година


   ЗА РОТАРИ


   РОТАРИ В БЪЛГАРИЯ


   ЧЛЕНСТВО В РОТАРИ


     РОТАРИ КЛУБ "СЕРДИКА" - СОФИЯ

      ЧЛЕНСТВО В РОТАРИ

Кой може да стане член на клуб Ротари?

Член на клуб Ротари може да стане този, който е получил от него покана. Членове на клуба - това са прядъчни граждани с добра репутация, притежатели на собственост, членове на различни компании, представители на корпорации, а също хора, заемащи видни длъжности в бизнеса и различните сфери на професионална дейност. Ротарианците трябва да се състоят от членове на клуб, разположен териториално в областта, където работят или по местоживеене.

Привилегии на член на клуба Ротари

Членството в клуб Ротари дава следните привилегии:

  • Общуване с хора, споделящи сходни с вашите идеали и ценности.
  • Уникална възможност да се служи на обществото, професионално усъвършенстване и способстване развитието на дружбата между народите.
  • Широки възможности за запознанства с видни представители на деловите кръгове и интеллигенция.
  • Участие в развлекателни програми по време на ежегодните заседания на клуба.
  • Възможност за общуване с други ротарианци по време на посещение на заседанията в други клубове Ротари.
Задължения на член на клуба Ротари

Редовните посещения на еженеделните заседания на клуб Ротари представляват задължително изискване към членовете на клуба. Членове на клуба, пропуснали четири поредни заседания на своя клуб или отсъствали 60% от заседанията на Ротари в течение на едно полугодие на финансовата година (при услове, че отсъствието им не е било признато като уважително от съвета на клуба), автоматично престава да бъде член на клуба. Ротарианците могат да "загладят своя пропуск", посещавайки заседание на кой да е клуб Ротари в света за 6 дни или след 6 дни след заседанието на своя собствен клуб.

Подбора на нови достойни членове на клуба - привилегия и дълг на всички ротарианци.

Работа в комитетите. За претворяване в живота на идеала за служба на обществото членовете на клуба трябва активно да работят в един от комитетите по назначение на президента на клуба.

Областни конференции. Областната конференция или ежегодното събиране на ротарианците от областта представлява възможност за среща и обсъждане дейноста на клубовете и Ротари Интернешънъл. Ротарианците и техните съпруги се поканват за участие в конференцията.

Международният конгрес Ротари се провежда всяка година в един от големите световни градове и събира представители на Ротари от всички страни с цел да се обсъди деятелността на асоцияцията. След международните контакти делегатите се запознават с работата на Ротари в света. На всеки ротарианец се препоръчва да посети един от международните конгреси.

Ръст на членство в клубовете Ротари

Членството на всеки клуб трябва да отразява обективно картината на професионалния състав на местния елит. Подобно представителство се определя като класификационен принцип на Ротари. Под класификационен принцип се разбира основната, общопризната дейност на фирмите, компаниите и учрежденията, където работят дадените членове на клуба, или вида на неговата дейност.

Класификационният принцип лежи в основата на разширяване на членството в клуба. Класификационният комитет на клуба трябва да изявява наличието на видовете делова активност и професионална дейност в дадена област. Щателния отчет на съществуващите в нея предприемачества и професионална дейност разширява възможността за приемане на нови членове. Търсенето на достойни кандидати представлява задача на комитета по разширяване членския състав на клуба. Отделните ротарианци също могат да предлагат свои кандидати.

Класификациите на членовете на клуба не представляват веднъж и завинаги дадени. Тях ги "дават в кредит" по време на пребиваване на човека в качеството си на член на клуба. Различават се четири вида членство в Ротари: действително и допълнително действително, старши действително, ветеранско а също и почетно. Първите два са непосредствено свързани с ръста на членство в клуба.

Действителни членове на Ротари - това са работещи хора, получаващи класификация в Ротари и следователно, представляващи членове на клуба. Действителните ротарианци могат да препоръчват кандидатури на допълнително действителните членове на клуба, имащи такава класификация, както и препоръчващите. Такъв способ на разширяване на членството в Ротари представлява един от най-важните.

Старши действителни членове на клуба могат да станат след прбиваване в качеството си на действители членове на клуба в течение на определения период от време. Действителните членове на клуба старши действителни членове на клуба, ако: са били действителни членове на един или няколко клуба в продължение на 15 години, до достигане на 60 годишна възраст и останали в качеството си на действителни членове на клуба не по-малко от 10 години; до достигане на 65 годишна възраст и останали в качеството си на действителни членове на клуба не по-малко от 5 години. Когато ротарианец стане старши действителен член на клуба, неговата (нейна) класификация се освобождава и трябва бързо да бъде заета от нова достойна кандидатура за действителен член в клуба. Това е още един реален способ за разширяване количеството на състав на клуба.

Почетни членове на клуба представляват хора, имащи сериозен принос в делото за развитие идеалите на Ротари. Клубът избира свои почетни членове. Те не плащат встъпителен и членски внос. Нямат право на глас при решавенията на въпросите на клуба, не могат да бъдат избирани на каквато и да е ръководна длъжност и не представляват нито една класификация. Те могат да присъстват на всички заседания на клуба и да се ползват с всички съответстващи привилегии.